ابراهیم بهمنی

عضو شورای اسلامی بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

ابراهیم بهمنی

عضو شورای اسلامی بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

گواهینامه حضور در چهارمین کنفرانس ملی فناوری مهندسی برق و کامپیوتر

گواهینامه حضور در چهارمین کنفرانس ملی فناوری مهندسی برق و کامپیوتر
گواهینامه حضور در چهارمین کنفرانس ملی فناوری مهندسی برق و کامپیوتر